Uklad cegiel w murach prostych i naroznikach

Układ cegieł w murach prostych i narożnikach. Mur składa się z czterech zasadniczych warstw o różnym układzie cegieł w każdej warstwie. Z warstw tych układa się kolejno 6 warstw muru w następującej kolejności: 1,2,3 i 4 warstwa, a następnie jako warstwy 5 i 6 jeszcze raz warstwy 3 i 4. A więc 5 kolejna warstwa jest taka sama jak 3, a 6 jak 4. Pierwsza i druga warstwa są warstwami przewiązującymi, stanowiącymi przykrycie dla pionowych spoin podłużnych, biegnących nieprzerwanie przez następne kolejne 4 warstwy. Continue reading „Uklad cegiel w murach prostych i naroznikach”

jest wiele innych produktów, przewaznie odpadowych przemyslu chemicznego, które sa stosowane jako emulgatory w stanie pierwotnym lub po pewnej uprzedniej przeróbce

Poza tym, jak wspomniano poprzednio, jest wiele innych produktów, przeważnie odpadowych przemysłu chemicznego, które są stosowane jako emulgatory w stanie pierwotnym lub po pewnej uprzedniej przeróbce. Natomiast do produkcji emulsji anionowych wolno rozpadowych używane są: 1) skoncentrowany wywar siarczyno-alkoholowy – produkt przeróbki drewna specjalną metodą (siarczynową), podstawową substancją w tym wywarze są sole kwasów lignosulfonowych, 2) smoła drzewna, gazogeneratorowa lub z suchej destylacji; substancją emulgującą są tu kwasy smołowe i fenole 3) ługowe pozostałości, otrzymywane z rafinacji surowej terpentyny, zawierające 9-13% ługu, przy innej zawartości ługu materiał ten nie nadaje się do użytku w charakterze emulgatora. Wszystkie wymienione emulgatory anionoczynne najczęściej stosowane są do wytwarzania emulsji anionowych w Związku Radzieckim. Niektóre z tych i podobnych emulgatorów są znormalizowane pod względem wymagań jakościowy ch. Emulgatory anionowe w postaci mydeł dodawane są do mieszaniny lepiszcza i wody. Continue reading „jest wiele innych produktów, przewaznie odpadowych przemyslu chemicznego, które sa stosowane jako emulgatory w stanie pierwotnym lub po pewnej uprzedniej przeróbce”

Na ogól im wiecej tego emulgatora jest w emulsji, tym bardziej jest ona wolno rozpadowa

Na ogół im więcej tego emulgatora jest w emulsji, tym bardziej jest ona wolno rozpadową. Dla otrzymana wystarczająco wolno rozpadowej emulsji w celu wytwarzania, na przykład na zimno, dobrej masy typu betonowego z wypełniaczem 3+4% w mieszance mineralnej o uziarnieniu do 12 mm wystarczy użyć: 0,55% S-B 0,30% AS 0,15% ASO licząc w stosunku do ciężaru asfaltu. Do wytworzenia zaprawy emulsyjnej (typu slurry-seal) należy do emulsji użyć nieco więcej emulgatora ze względu na drobniejsze uziarnienie mieszanki mineralnej (przeważnie do 5 mm), większą zawartość wypełniacza (5+7%, a czasem i do 10%), a tym samym większą powierzchnię właściwą składników mineralnych i możliwość szybszego rozpadu emulsji. W praktyce ilość składników emulgatora złożonego wynosi przeciętnie: 0,55+65 S-B 0,25+30010 AS 0,20+25% ASO. Im drobniejsza jest mieszanka mineralna, a zwłaszcza im więcej jest w niej wypełniacza, tym więcej emulgatora wymaga emulsja dla uniknięcia przedwczesnego jej rozpadu w czasie mieszania. Continue reading „Na ogól im wiecej tego emulgatora jest w emulsji, tym bardziej jest ona wolno rozpadowa”

Emulgatory M3-CI i M2-BS sa IV-rzedowymi zwiazkami aminowymi

Emulgatory M3-CI i M2-BS są IV-rzędowymi związkami aminowymi. Otrzymuje się je z amin 1-rzędowych. Takie emulgatory są rozpuszczalne w wodzie. Emulsje asfaltowe, otrzymywane przy użyciu tych emulgatorów są szybko rozpadowe. Emulgatory M3-CI i M2-BS oraz DS, S-22 i SAO wyprodukowane i wypróbowane były tylko na skalę laboratoryjną tak samo emulsje z tymi smugatorami były wytwarzane i badane również tylko na skalę laboratoryjną. Continue reading „Emulgatory M3-CI i M2-BS sa IV-rzedowymi zwiazkami aminowymi”

Glówna funkcja tej substancji jest tak, jak przy stosowaniu innych regulatorów

Główną funkcją tej substancji jest tak, jak przy stosowaniu innych regulatorów. – zwolnienie procesu rozpadu emulsji w trakcie mieszania jej z kruszywem mineralnym, – zwiększenie przyczepności lepiszcza do powierzchni ziarn kruszywa przez zmniejszenie napięć międzyfazowych na granicy obu powierzchni: lepiszcza i ziarn kruszywa, – regulowanie konsystencji wytwarzanej masy mineralno-bitumicznej. Regulator ten dodaje się w roztworze wodnym przeważnie 1: 10 do wody wstępnie zwilżającej mieszankę mineralną przy wytwarzaniu mas mineralno-bitumicznych. Ilość tego regulatora do wody zwilżającej dozuje się w zależności od potrzebnego czasu rozpadu emulsji w produkowanej masie. Czas ten powinien być oznaczony, jak zwykle, na podstawie badań laboratoryjnych i terenowych w zależności od rodzaju emulsji, składników i uziarnienia mieszanek mineralnych oraz temperatury wytwarzania i wbudowywania wyprodukowanych mas. Continue reading „Glówna funkcja tej substancji jest tak, jak przy stosowaniu innych regulatorów”

Architektura 21szego wieku : Frosty Chimney Park and Urban Installation / Tomasz Ostafin, Krzysztof Pydo-Bytom i Stalowa Wola

Dzięki uprzejmości Tomaszowi Ostafinowi, Krzysztofowi Pydo-Bytomowi i Stalowej Woli Tomaszowi Ostafinowi, Krzysztofowi Pydo-Bytomowi i Stalowej Woli, z Politechniką Śląską w Polsce, udostępniliśmy nam swój Frosty Chimney Urban Park i projekt instalacji, który zdobył pierwszą nagrodę.
Tworzenie przestrzeni za pomocą membrany.
zawody.
Celem konkursu było przedstawienie koncepcji, która pokazuje poszukiwanie nowych zastosowań przepon w miejskich przestrzeniach publicznych.
Uczestnicy mieli znaleźć nowe i interesujące sposoby membran i pokazać różnorodność, jaką można uzyskać dzięki jej pomocy. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Frosty Chimney Park and Urban Installation / Tomasz Ostafin, Krzysztof Pydo-Bytom i Stalowa Wola”

Nowoczesna architektura : Kaohsiung Port Station Urban Design Konkurs Zwycięski projekt de Architekten Cie.

Architekten Cie., Jason Lee i Patrick Koschuch, wygrał otwarty międzynarodowy konkurs Kaohsiung Port Station Urban Design w Kaohsiung na Tajwanie.
Konkurs został zainicjowany przez władze miasta Kaohsiung, aby przekształcić opuszczone miejsce dawnych stacji kolejowych i stacji portowej z bariery między dwoma ważnymi obszarami miasta (dzielnice Hamasen i Yancheng), tworząc spójną całość tkanki miejskiej.
Wyznaczone przez klienta ambicje na stronę o powierzchni 15,42 ha mają na celu podkreślenie dziedzictwa kulturowego dawnej funkcji strony, przy jednoczesnym wprowadzaniu nowych programów i zwiększaniu objętości w celu dostosowania do rozbudowy miasta.
Te dwa cele mają zostać osiągnięte w sposób zbywalny i wysoce zrównoważony.
Ponieważ znaczna część terenu i istniejące budynki kolejowe są wyznaczone jako zabytki, głównym wyzwaniem dla briefu było znalezienie równowagi pomiędzy chęcią zachowania / rewitalizacji kultury, wprowadzeniem nowego rozwoju na stronę i ustanowieniem wystarczającej liczby połączeń na terenie przekształcić obszar z bariery miejskiej w łącznik miejski. Continue reading „Nowoczesna architektura : Kaohsiung Port Station Urban Design Konkurs Zwycięski projekt de Architekten Cie.”